– för ett livskraftigare Östersjön

Välkommen till Ecopelag!Ecopelag grundades 2015 av Martin Reutgard och Martin Karlsson. Föreningen Ecopelag är icke vinstdrivande och drivs av visionen “att genom innovation och konkreta åtgärder påskynda återhämtningen av en livskraftig Östersjö och säkerställa ett hållbart nyttjande av dess resurser”. 


Under 2016 lanserades “Små musslor med stort värde” som idag innefattar ett 10-tal projekt med gemensam målsättning att utveckla storskalig musselodling i Östersjön för att åstadkomma ett betydande och kostnadseffektivt närsaltsupptag med fokus på cirkularitet och hållbar tillväxt inom såväl blåa som gröna näringar.Miljönen


Projektet Miljönen har med Apoteas och Premos hjälp samlat in en miljon till en odling i Norstensfjärden i Stockholms södra skärgård. Där räknar Ecopelag med att skörda cirka 100 ton musslor vartannat år.

 

Principen för musselodling är enkel och går ut på att naturligt förekommande mussellarver fäster in till speciella rep i odlingarna. Där livnär de sig genom att filtrera vattnet på alger och organiska partiklar och på så sätt minska övergödningen i vattnet.


Musslorna kommer att användas till foder och gödsel för att på så sätt skapa ett kretslopp där näringen återförs till land. På sikt kan musselodlingarna bli en viktig pusselbit för ett friskare Östersjön. Läs mer om Miljönen här.


Vill du stödja projektet?

Swisha Ecopelag:

123 306 0753 och skriv Miljönen Musslor


Martin Reutgard är i grunden marinbiolog har disputerat från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet med en avhandling som fokuserade på att utveckla metoder för att bättre kunna övervaka och förstå miljöeffekter av mänsklig påverkan. 

Även Martin Karlsson är marinbiolog i grunden och har dessutom en yrkesutbildning i vattenbruk och har genom sina tidigare och nuvarande anställningar erfarenhet av arbete inom projektledning teknik- och produktutveckling.

Kan blåmusslor vara en del av lösningen på problemet med övergödning i Östersjön?


Inom ramen för “Små musslor med stort värde” har Ecopelag placerat ut odlingsrep, där naturligt förekommande mussellarver kan fästa in. Odlingen placeras flera meter under vattenytan. 


Det finns flera orsaker till övergödningen i Östersjön. Bland annat beror det på utsläpp av näring från jordbruk och avlopp. En annan viktigt orsak till övergödningen är läckage från Östersjöns bottnar. Där har näring ansamlats från decennier av hög belastning. När syrebrist uppstår i bottensedimentet ändras kemin och näringsämnen återgår till vattnet. De ökade näringshalterna leder exempelvis till algblomning. Näringen tas då upp av växtplankton – som därför frodas i övergödda vatten. 

Musslor kan vara en del av lösningen på det här problemet. Musslor livnär sig nämligen genom att filtrera vattnet på växtplankton. Den näringen lagras sedan i själva musslan. När musslorna skördas följer näringsämnena med upp på land igen. Både skalet och köttet från musslorna kan sedan användas, till exempel som djurfoder eller gödning inom jordbruket.


På så sätt skapas ett kretslopp, där den viktiga näringen tas om hand och kommer till nytta. Illustrationen nedan är framtagen inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters.
Ecopelags målsättning är att driva samtliga projekt tillsammans med intressenter från olika delar av samhället, allt från lokala intresseföreningar, myndigheter, universitet till näringsliv. Projekten drivs med hjälp av våra samarbetspartners: